Podmínky pobytu Chataline.cz - Lipno

Vážení hosté,
Věříme, že výběrem těchto rekreačních objektů budou naplněny Vaše představy o klidné dovolené. Dovolíme si Vás nyní seznámit s „Podmínkami pobytu“.

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

 1. Postupujeme v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, zákonem č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se k problematice uzavírání smluvních vztahů. Podmínky pobytu jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.
 2. Uzavřít smlouvu o pobytu může jen osoba fyzická, příčetná, která dovršila 18 let věku
 3. Smluvní vztah mezi oběma stranami vzniká po vyplnění objednacího formuláře a složením zálohy na účet
 4. Pokud záloha nebude uhrazena do 4 dnů po odeslání objednávky, smluvní vztah zaniká

2) VYBAVENÍ A SLUŽBY

 1. vybavenost objektu je zajištěna pronajímatelem stejně jako čistota objektu, upravenost okolí a odpovědnost za provedení stavebních úprav dle platných norem
 2. počet uvedených lůžek je pevný a nelze přidat přistýlky
 3. v objektu je garantována teplá užitková voda, elektřina a ložní prádlo
 4. nástup k pobytu je v sobotu a časovém rozmezí 15:00 hod. – 18:00 hod. Nástup mimo tento čas je možný po telefonické dohodě s pronajímatelem chaty stejně jako změna kontaktního bodu.
 5. v případě zkráceného pobytu Vám bude navrhnuta cena pronajímatelem. Všechny platby jsou včetně DPH. Hosté uhradí pronajímateli místní poplatek obecnímu úřadu který činí 5 až 25 Kč na osobu a den proti potvrzení. V případě psa činí poplatek 300 Kč za týden. Po převzetí objektu složí hosté kauci po dohodě s pronajímatelem ve výši do 4 000 Kč, která bude v případě bezvadného předání objektu vrácena po ukončení pobytu.
 6. v ceně pobytu je zahrnuto povlečení, elektrická energie 100kWh, dřevo a jiná tuhá paliva. Dřevo je určeno výhradně k otopu objektu a nelze jej bez svolení pronajímatele pálit na otevřeném ohništi.
 7. před odjezdem hosté provedou úklid objektu a v případě poruchy vybavení či jeho zničení jsou povinni informovat pronajímatele a dohodnout se na vyrovnání. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, uhradí pronajímateli částku ve výši 500,–Kč.

3) OBJEDNÁVKA POBYTU

 1. Kliknutím na požadovaný termín se objeví krátký formulář, který je nutné vyplnit dle skutečnosti
 2. Odesláním objednávky Vám bude po dobu 6 pracovních dnů po odeslání objednávky objednaný pobyt dočasně rezervován.
 3. Trvalou rezervaci pobytu Vám provedeme dnem připsání zálohy na uvedený účet a budeme Vás informovat o jejím přijetí.
 4. K úhradě rozdílu skutečné ceny pobytu budete vyzvání 4 týdny před nástupem . V situaci, kdy bude objednávka provedena v termínu kratším než 4 týdny, je splatná celá cena pobytu.

Současně obdržíte informaci potřebnou pro úhradu splátky (číslo účtu, variabilní a konstantní symbol, apod.)

4) ÚHRADA POBYTU

 1. první splátku zálohy na pobyt odešlete tak, aby byla zaúčtována nejpozději do 4 pracovních dnů po odeslání objednávky!
 2. platbu je možné provést převodním příkazem, poštovní poukázkou typu A nebo složením částky na účet u České spořitelny. V situaci, že doplatek nebude zaúčtován do 30 dnů před nástupem bez zřejmého důvodu, pobyt se zruší a záloha propadá.

5) STORNOVACÍ PODMÍNKY

Na objednatele, který odstoupí písemnou formou od zprostředkovaného pobytu po vystavení a odeslání „Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu“, se vztahují následující stornovací podmínky:

 • zrušení pobytu 31 dní před nástupem a více: poplatek 20% z celkové ceny pobytu
 • zrušení pobytu 30–15 dní před nástupem: poplatek 50% z celkové ceny pobytu
 • zrušení pobytu 14–0 dní před nástupem: poplatek 100% z celkové ceny pobytu

Pokud není od pobytu odstoupeno písemnou formou, považuje se smlouva za platnou a tedy pokud hosté k pobytu nenastoupí, hradí pobyt v celé jeho výši.

V případě, že zákazník požaduje jiný než rezervovaný termín, je nutné aby kontaktoval vlastníka objektu a s tím okolnosti projednal.

6) ODPOVĚDNOST

 • Za čistotu, technický stav zařízení a hygienický stav objektu odpovídá vždy pronajimatel objektu.
 • Je-li z důvodu vyšší moci objekt nezpůsobilý pro ubytování, je možné zrušení pobytu a zákazníkovi náleží vrácení celé či části ceny jím uhrazené.
 • Finanční náhradu nemůže zákazník vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb, špatné kvality vody v řekách nebo jezerech, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností, které nelze předvídat.
 • V případě závažného porušení ubytovacích a deklarovaných podmínek pronajímatelem, může zákazník odstoupit od smlouvy a to písemnou formou s konkrétním odůvodněním.
 • V případě, že se hosté budou chovat v rozporu s dobrými mravy nebo se dopustí jednání, které lze posuzovat dle přestupkového nebo trestního zákona, je oprávněn majitel objektu pobyt bez náhrady ukončit a požadovat náhradu za poškozené nebo zničené věci. Za jednání proti dobrým mravům se považuje např. rušení nočního klidu, ubytování více osob než je sjednáno s majitelem, neúcta k majetku apod.

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na vybraném objektu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.